پروژه ها

1.مطالعات زمین شناسی:چینه شناسی، رسوب شناسی مطالعات میکروسکوپی، ماکروسکوپی، ارائه مدل زمین شناسی و وزن بندی ژئوفیزیک و پترو فیزیک مهندسی مخزن شامل مطالعه رفتار فازهای سیال، بررسی و ارزیابی اطلاعات چاههای تولیدی زمین شناسی مخزن، شبیه سازی مخزن تجهیزات سر چاهی آنالیز و طراحی 
تجهیزات سر چاهی شامل:تهیه بازبینی نقشه های pdf,p&id,plot pland ufd  نقشه های ایزومتریک برگ های اطلاعاتی - مشخصات فنی تقاضای خرید ارزیابی فنی سازندگان و تکنولوژی حفاری و تولید ایمنی و حفظ محیط زیست و بررسی شرایط امتزاج و رسوب آسفالتین بواسطه تزریق گاز مارون خامی، همکاری در جداسازی میعا نات گازی ، همکاری در پروژه توسعه روشهای پیمانکاری، همکاری در پروژه رخساره شناسی و سازند آسماری.
مطالعات میادین نفتی حوزه زاگرس شامل میدان نفتی بی بی حکیمه، مارون و اهواز با گروههای کاری مشترک از شرکتstatoil نروژ و پژوهشگاه صنعت نفت
همکاری در پروژه ازدیاد برداشت نفت از چاههای حوزه جنوب
همکاری تزریق گاز خشک در میدانهای نفتی
شیرین سازی گاز توسط آمین
طرح مطالعاتی فرایند ایزومریزاسیون و گلوگاهای آن
مشابه سازی طرح ساخت بسترهای شبیه متحرک
مشاوره در خرید تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق تصفیه بنزین خارک
انجام خدمات تحقیقاتی سیلاب زنی به مخزن اهواز
تهیه پیش نویس قرارداد ep فیما بین پژوهشگاه صنعت و پتروشیمی خارک در زمینه پروپان بوتان، نفتا و طرح مرکاپتان زدایی، طراحی مطالعاتی فرایندهای ایزومریزاسیون و گلوگاه های آن مشابه سازی طرح ساخت بسترهای سبه متحرکنام:  
نام خانوادگی :  
آدرس ایمیل:  نمایش داده نمی شود.  
نظر شما :  


طراحی و اجرا توسط شرکت : فرابرد شبکه    آمار سایت